Termes i condicions d'ús

Windmill Structural Consultants SLP ( "Windmill") és una societat limitada professional dedicada a la consultoria d'estructures i situada al c / Sant Pere 7, baixos, Tarragona 43004, Espanya.

LLEGEIXI LES CONDICIONS AMB CURA ABANS D'UTILITZAR EL LLOC O DESCARREGAR SOFTWARE. A L'ACCEDIR A AQUEST LLOC O BAIXAR EL SOFTWARE, ACCEPTA SOTMETRE'S A LES CONDICIONS. SI NO ACCEPTA ELS TERMES, SI US PLAU NO UTILITZI EL LLOC NI DESCARREGUEU EL SOFTWARE.

General

L'accés a aquest lloc i la utilització dels seus serveis i programes de software estan subjectes als termes i condicions generals que s'estableixen a continuació. Si continua amb la utilització d'aquest lloc i / o realitza la descàrrega de programari aquí, vostè ( "l'Usuari") s'entendrà que presta la seva conformitat amb aquests termes i condicions d'ús ( "Termes i Condicions"). El contingut d'aquest lloc (www.windmill.cat), el programari proporcionat per a descàrrega, informació, adreces de correu electrònic i fotos són propietat de Windmill o els seus clients, i es troba protegit per les lleis internacionals de propietat intel·lectual i / o drets d'autor.

Serveis

Windmill es reserva el dret d'eliminar o modificar qualsevol informació, comunicació, material de descàrrega, programes i versions.

Windmill és una marca registrada i tota marca o logotip que es publica en aquest lloc pertany a Windmill.

Privacitat en línia

Windmill es fa responsable de la privacitat de la informació veraç lliurada per l'Usuari, i no revelarà, ni compartirà aquesta informació sense el consentiment de l'Usuari, excepte quan ho requereixi la llei o a sol·licitud de les autoritats. És voluntat de Windmill protegir la informació que considera confidencial de l'aportada pels seus usuaris.

Vincles a llocs web i serveis de tercers

Per tal de proporcionar-li recursos útils i exhaustius, aquest lloc web pot contenir enllaços a serveis, aplicacions o llocs web de tercers que no estan sota el control de Windmill. Windmill proporciona aquests enllaços només per la seva comoditat, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica que Windmill ratifiqui, garanteixi ni es responsabilitzi del contingut o dels productes, serveis o programes que s'ofereixin en aquests llocs de tercers, ni de canvis o actualitzacions d'aquests llocs.

Programes descarregats

Aquests Termes i Condicions s'apliquen en la seva integritat a la seva descàrrega i ús dels programes de ;software disponibles en aquest lloc web. Té una llicència d'ús del software descarregable en aquest lloc web que és per a ús personal i és intransferible. Permetem l'ús del nostre software en l'àmbit comercial i professional sota d'aquests Termes i Condicions. No permetem la distribució, transmissió o publicació del nostre software a tercers sense el nostre exprés consentiment i en cap circumstància sense reconèixer els nostres drets d'autor i aquests Termes i Condicions.

Excepte fins al grau expressament autoritzat de conformitat amb la llei en vigència que invalidi qualsevol de les següents restriccions, accepta que no vendrà, arrendarà, prestarà, enviarà, transmetrà, modificarà, adaptarà, traduirà, prepararà treballs derivats, decompilarà, aplicarà enginyeria inversa, desmuntarà ni intentarà extreure el codi font del programari.

Qualsevol reproducció, redistribució o altre ús o explotació del programari que no estigui d'acord amb aquests Termes i Condicions, estan expressament prohibits per la llei i podrien derivar en sancions civils i penals. Els transgressors seran processats fins al grau màxim permès en dret i equitat.

Termes aplicables a societats

Els següents termes i condicions regeixen específicament per a qualsevol societat o una altra persona jurídica que estigui subjecta a aquests termes i condicions: Vostè accepta requerir a cadascun dels seus empleats que es sotmetin a aquests Termes i Condicions, i accepta ser responsable i quedar obligat per tots els actes i omissions dels seus empleats en relació amb aquest lloc, incloent qualsevol incompliment d'aquests Termes i Condicions. Totes les referències aquí realitzades al seu accés i / o ús del lloc web inclouen l'accés i / o ús del lloc web per part dels seus empleats. Accepta que cadascun dels seus empleats és responsable de mantenir la confidencialitat de qualsevol contrasenya que tal empleat pugui utilitzar per accedir al lloc web i accepta no permetre que cap empleat transfereixi una contrasenya o nom d'usuari, o bé presti o transfereixi de qualsevol altra forma l'ús o accés al lloc web a altres empleats o a tercers. Si un empleat deixés de treballar per a vostè, o si vostè desitgés desactivar l'accés de l'empleat al lloc web, serà el responsable de qualsevol d'aquests canvis. Serà plenament responsable per tota la interacció amb el lloc web que passi amb relació a contrasenyes o noms d'usuaris associats als seus empleats (incloent qualsevol exempleat).

Renúncia de la garantia

Llevat d'excepcions estipulades expressament i en la mesura permesa per la llei, aquest lloc web i tots els materials, dades, publicacions, software, opinions i serveis en aquest lloc web o vinculats des d'aquest lloc web es subministren "tal qual" i "com estiguin disponibles" sense garantia de cap tipus i Windmill, els seus proveïdors, associats i proveïdors de serveis de tercers ("proveïdors") rebutgen de forma expressa totes les garanties de qualsevol naturalesa incloses, però sense limitar-se a, les garanties implícites de comercialització i adequació per un ús específic, de no infracció i de titularitat. Windmill no afirma ni ratifica l'exactitud, actualitat ni fiabilitats de qualsevol recomanació, opinió, declaració ni qualsevol informació o programa mostrades, carregades o distribuïdes a través del lloc web. Windmill i els seus Proveïdors no garanteixen que aquest lloc web ni els seus programes compleixin els seus requisits ni expectatives; ni que l'accés a aquest lloc web o qualsevol informació, publicació, software o servei vinculat des d'aquest lloc web estigui exempt d'interrupcions, demores, inseguretat o errors; ni que els resultats del seu ús siguin exactes ni fiables o adequats per als seus propòsits.

Windmill no pot assegurar que els arxius, software o altres dades que descarregui d'aquest lloc web estiguin lliures de virus, malware, contaminació o funcions destructives, inclosos però sense limitar-se a, virus, malware, adware, spyware, crimeware, instal·ladors de malware, rootkits, registradors de pulsacions de tecles, bots ni altres elements o programes de software perjudicials. A més, Windmill no es fa responsable de la conducta, ni en línia ni offline, dels Proveïdors. Cap informació verbal ni escrita rebuda per Windmill o els seus Proveïdors o obtinguda d'una altra manera canviarà aquesta renúncia.

Limitació de responsabilitat

Vostè entén i accepta de manera expressa que Windmill (o els nostres socis, associats o empleats) no seran responsables de cap dany directe ni de danys especials, indirectes, resultants, fortuïts ni exemplars, inclosos però sense limitar-se a qualsevol dany resultant de la pèrdua d'ús, dades, beneficis o altres pèrdues intangibles (fins i tot quan s'hagi notificat a Windmill la possibilitat d'aquests danys), resultat de l'ús o la impossibilitat d'utilitzar aquest lloc web o el software descarregat d'aquest lloc web, l'eliminació o rescissió d'aquest lloc web o el seu software, l'accés no autoritzat o l'alteració de les seves transmissions o dades, errors o omissions en el contingut d'aquest lloc web o els seus programes, declaracions o conducta de tercers en aquest lloc, instruccions, informació o serveis subministrats per o vinculats des d'aquest lloc web o qualsevol altre assumpte relacionat amb aquest lloc web o els seus programes de software. La responsabilitat acumulada de Windmill i els seus Proveïdors per qualsevol reclamació i totes les reclamacions relacionades amb l'ús d'aquest lloc web o els programes descarregables mai excedirà l'import total, d'existir, que vostè hagi pagat a Windmill durant l'any anterior pel servei específic en qüestió, o 100,00 euros prevalent l'import menor.

Indemnització

Vostè accepta defensar, indemnitzar i eximir Windmill i empreses afiliades, i als seus respectius socis, empleats i agents, de qualsevol reclamació, demanda, danys, costos i responsabilitats, inclosos els honoraris raonables d'advocats, per part de tercers a causa o derivat dels seys actes o omissions amb relació a l'ús indegut que vostè hagi fet d'aquest lloc web o el software descarregat, contravenint els seus termes d'ús. Windmill es reserva el dret a assumir la defensa i el control exclusius de qualsevol assumpte subjecte a indemnització per part seva i vostè accepta cooperar tant com es requereixi en la defensa de qualsevol reclamació. La disposició d'indemnització esmentada dalt no serà aplicable en la mesura que qualsevol reclamació, demanda, dany, cost i responsabilitat sigui el resultat de negligència, frau, dany intencional o infracció intencional de la llei per part de Windmill.

Reserva de drets

Windmill a més es reserva el dret d'utilitzar els recursos disponibles tant en dret com en equitat per qualsevol incompliment d'aquests Termes i Condicions. Windmill es reserva tots els drets no expressament atorgats en la present.

Jurisdicció

Vostè accepta que per a qualsevol divergència en la interpretació i compliment d'aquests Termes i Condicions es sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels tribunals d'Espanya.

Comunicacions

Per a consultes tècniques o generals relacionats amb el nostre programari o serveis de consultoria d'estructures, hauria de contactar amb nosaltres mitjancant info@windmill.com.es i els nostres serveis seran oferts i negociats cas per cas.