Estructures i elements industrials
Nova nau industrial per a POMASA a Pontevedra, 2014-15.
Estructures i elements industrials
Estudi de seguretat front a les accions de vent en una cortina metàl·lica, 2014.
Estructures i elements industrials
Bancada d’acceleració i frenada per a simulador d’impactes, 2019-20.


 
Estructures i elements industrials


Redactem projectes per a la construcció de naus i instal·lacions industrials, així com projectes de rehabilitació i reforç de construccions de caràcter industrial per a la seva millora o reutilització.

 

Afrontem el disseny i càlcul d’elements industrials, com sitges, bancades, racks, elements de transport, pontones, etc. i de productes industrials de qualsevol natura per a assegurar-ne el seu correcte comportament mecànic.

 

De forma específica, treballem en l’anàlisi i disseny d’estructures sotmeses a accions impulsives i dinàmiques, incloent-hi l’anàlisi per fatiga.